Stadgar för ett årsmöte

Förhandsgranskade i föreningsregistret

6.10.2005

STADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR / Ett årsmöte

Namn och hemort

1 §

Föreningens namn är Vasanejdens Psoriasisförening rf och dess hemort är Vasa

Syfte och verksamhetsformer

Föreningens syfte är

2.1 att verka som en lokal medlemsförening i Psoriasisliitto-Psoriasisförbundet ry, nedan

kallad förbundet,

2.2 att verka som förbindelselänk mellan psoriatikema och som deras intressebevakare

inom sitt område, och

2.3 att främja möjlighetema till vård, hälsa, resor och utbildning för psoriatikema på sitt

område.

För att förverkliga sitt syfte kan föreningen

2.4 stöda forskning om psoriasis,

2.5 informera sina medlemmar om deras sociala rättigheter och medicinsk forskning om

behandling av sjukdomen,

2.6 utan vinstsyfte ställa ljusbehandlingsapparater och andra hjälpmedel för patienter till

sina medlemmars förfogande och ordna annan verksamhet som stöder medlemmamas

vård och anknyter till den medicinska rehabiliteringen,

2.7 informera lokala myndigheter och offentliga institutioner inom verksamhetsområdet om

psoriatikemas förhållanden och sträva efter att social jämlikhet nås,

2.8 ordna möten, föredrag, informationstillfällen och förhandlingar, idka

publikationsverksamhet och annan upplysningsverksamhet,

2.9idka samarbete inom sitt verksamhetsområde med organisationer vilkas verksamhet

står föreningens arbetsfält nära och med andra psoriasisföreningar,

2.10 ordna läger samt vård- och rekreationsresor för sin medlemskår och medlemmamas

familjer.

För att stöda verksamheten kan föreningen

2.11 ta emot bidrag, donationer och testamenten,

2.12 med vederbörligt tillstånd ordna basarer, lotterier och penninginsamlingar,

2.13 äga fastigheter och värdepapper som behövs för verksamheten.

Medlemmar

3.1 Som ordinarie medlemmar kan föreningen godkänna enskilda personer, dock med

förmyndares samtycke om de inte har fyllt 12 år, och därutöver sammanslutningar och

stiftelser som har rättsförmåga.

3.2 Medlemmar som inte har fyllt 15 år har inte rösträtt och medlemsavgift debiteras inte

heller av dem.

3.3 Styrelsen beslutar om godkännande av ansökan om medlemskap.

3.4 Till hedersmedlem kan föreningen kalla en person som förtjänstfullt har verkat till

förmån för föreningen och till hedersordförande en person som har verkat förtjänstfullt i

föreningen. Endast en enhällig styrelse kan lägga fram ett förslag om att kalla någon till

hedersordförande eller -medlem och ett bifallande beslut fattas av föreningsmötet med en

röstmajoritet om två tredjedelar. Endast en person i taget kan vara hedersordförande.

3.5 Enskilda personer, och därutöver sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga,

som önskar understöda föreningens verksamhet kan godkännas som understödande

medlemmar.

3.6 Ordinarie medlemmar är skyldiga att betala den årliga medlemsavgift som föreningens

årsmöte fastställer.

Hedersordföranden och -medlemmar är befriade från skyldigheten att betala

medlemsavgift. Medlemsavgiften för understödande medlemmar bestäms av föreningens

årsmöte separat.

3.7 Hedersordföranden och -medlemmar har rösträtt på föreningens möten.

4.1 Styrelsen för en förteckning över föreningens medlemmar.

5.1 En medlem har rätt att när som helst utträda ur en förening genom att skriftligen

anmäla detta hos föreningens styrelse eIler dess ordförande eIler genom att vid

föreningens möte anmäla detta för anteckning i protokollet.

5.2 Styrelsen kan utesluta en medlem på de grunder som nämns i 14 § i föreningslagen.

5.3 Styrelsen kan anse att en medlem har utträtt ur föreningen, om han eIler hon under

föregående och pågående år har försummat att betala sin medlemsavgift.

Föreningens möten

6.1 Ordinarie och extra föreningsmöte sammankallas att sammanträda vid en tidpunkt och

på ett ställe, som kan ligga utanför föreningens hemort, så som föreningsmötet eller

styrelsen beslutar.

6.2 Minst två veckor före ett möte skall styrelsen skicka en skriftlig möteskallelse till

medlemmama eller, i enlighet med beslut som fattas av föreningens årsmöte, publicera

den i en dagstidning som utkommer på föreningens hemort.

6.3 Extra föreningsmöte skall hållas då minst en tiondedel av föreningens röstberättigade

medlemmar kräver det skriftligt av styrelsen för behandling av ett angivet ärende.

Föreningens ordinarie möte, det vili säga årsmötet, skall årligen hållas fore utgången av

april månad.

Vid föreningsmötet behandlas följande ärenden:

I. Mötets öppnande

2. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare för

mötet

3. Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet

4.Godkännande av mötets föredragningslista

5. Framläggande av bokslutet, årsberättelsen och revisoremas utlåtande

6. Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och

övriga ansvarsskyldiga

7. Fastställande av verksamhetsplan, budget samt medlemsavgiftens storlek

8. Beslut om antalet styrelsemedlemmar med hänsyn till bestämmelserna i 10 § i dessa

stadgar

9. Val av ordförande och viceordförande för styrelsen

10. Val av medlemmar och ersättande medlemmar i styrelsen

11. VaI av en revisor och en revisorssuppleant

12. Val av delegater och ersättande delegater för förbundsmötet

13. Val av föreningens representanter i verksamhetsområdets organ

14. Beslut om dagstidning i vilken möteskallelsen införs

15. Medlemsinitiativ riktade tili styrelsen

16. Medlemsförslag

17. Behandling av övriga i möteskallelsen nämnda ärenden

18. Mötets avslutande

8.1 En föreningsmedlem kan lägga fram förslag tili styrelsen tili ärenden att behandlas vid

föreningens ordinarie möte. Dessa medlemsinitiativ skall framställas skriftligt och ges in till

styrelsen en månad före föreningens möte.

Styrelsen skall ge sitt utlåtande om dem till föreningens möte.

8.2 En medlem kan framställa förslag vid föreningens möten. Beslut kan emellertid inte

fattas på basis av förslaget om ärendet enligt föreningslagen borde ha nämnts i

möteskallelsen.

9.1 När omröstning sker vid föreningens möte gäller som foreningens beslut den mening

som vid omröstningen tatt mer än hälften av röstema. Vid lika röstetal avgör ordförandens

mening och i fråga om val avgör lotten.

9.2 Vid ändring av stadgama, upplösning av föreningen och överlåtelse av huvuddelen av

föreningens egendom gäller som foreningens beslut den mening som vid omröstning

biträtts av minst tre fjärdedelar av röstema. En stadgeändring skall dessutom godkännas

av styrelsen för Psoriasisliitto - Psoriasisförbundet ry.

Förvaltningen av föreningen

10 §

10.1 . Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse som väljs för en

verksamhetsperiod i taget. Verksamhetsperioden inleds vid årsmötet och går ut vid

följande årsmöte.

10.2 Styrelsen består av en ordförande, en viceordförande samt tre tilI fem ordinarie

medlemmar samt två ersättande medlemmar, vilka alla väljs av årsmötet.

10.3 Styrelsens ordförande skall vara myndig och dess medlemmar skall ha fyllt 15 år.

Ordföranden och minst hälften av styrelsens övriga medlemmar skall ha sin hemort i

Finland. Styrelsen väljer en sekreterare inom eller utanför styrelsen.

10.4 Styrelsen kan tilIsätta arbetsgrupper som behövs för att biträda styrelsen.

11§

11.1 Styrelsen är beslutför när ordföranden eller viceordföranden samt minst hälften av

medlemmarna är närvarande. Styrelsen sammankommer på kallelse av ordföranden eller,

när ordföranden är förhindrad, av viceordföranden, eller när minst tre styrelsemedlemmar

kräver det av ordföranden.

11.2 Vid styrelsen möten förs ett beslutsprotokoll som undertecknas av ordföranden och

sekreteraren. Protokollet skall granskas av styrelsen själv eller av två protokolljusterare.

Avslutande av räkenskaperna

12 §

12.1 Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Räkenskaperna skall lämnas tilI

revisorerna för granskning senast den 15 mars det följande kalenderåret. Revisorerna

skall ge sitt utlåtande över räkenskaperna inom utgången av mars.

12.2 Föreningen skall senast inom april månad ge in en kopia av sitt bokslut och sin

verksamhetsberättelse tilI styrelsen för Psoriasisliitto - Psoriasisförbundet ry.

Tecknande av föreningens namn

13§

13.1 Rätt att teckna föreningens namn har styrelsens ordförande ensam samt en

styrelsemedlem tilIsammans med sekreteraren.

14 §

14.1 I det fall att föreningen har tagit emot en donation tilI vilken inte har anslutits

donatorns önskemål om användningssyfte, skall medlen användas tilI psoriasisarbete på

det sätt som föreningens möte beslutar.

14.2 Om föreningen upplöser sig eller upplöses skall dess tilIgångar överlämnas tilI

Psoriasisliitto - Psoriasisförbundet ry.