yhden vuosikokouksen SÄÄNNÖT  

Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä 6.10.2005

PSORIASISYHDISTYSTEN SÄÄNNÖT/ 1 vuosikokous

Nimi ja kotipaikka

1 §

Yhdistyksen nimi on Vaasanseudun Psoriasisyhdistys ry ja sen kotipaikka on Vaasa

Tarkoitus ja toimintamuodot

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on:

2.1. toimia Psoriasisliitto - Psoriasisförbundet ry:n, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi,

paikallisena jäsenyhdistyksenä,

2.2. olla omalla alueellaan psoriaatikkojen yhdyssiteenä ja edunvalvojana

2.3. edistää oman alueensa psoriaatikkojen hoito-, terveys-, matka- ja koulutusmahdollisuuksia.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

2.4. tukea psoriasista koskevia tutkimuksia,

2.5. tiedottaa jäsenilleen näiden sosiaalisista oikeuksista sekä taudin hoitoa koskevista

lääketieteellisistä tutkimuksista,

2.6. toimittaa jäsentensä käyttöön voittoa tavoittelematta valohoitolaitteita ja muita

potilaan tarvitsemia apuvälineitä sekä järjestää muuta jäsentensä hoitoa tukevaa ja

lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvää toimintaa,

2.7. antaa paikallisille alan viranomaisille ja julkisille laitoksille tietoja psoriaatikkojen

oloista ja pyrkiä sosiaaliseen tasa-arvoisuuden saavuttamiseen,

2.8. järjestää kokous-, esitelmä-, tiedotus- ja neuvottelutilaisuuksia, harjoittaa

julkaisutoimintaa sekä muutakin valistustyötä,

2.9. olla yhteistyössä toimialueellaan työtään lähellä olevien järjestöjen sekä muiden

psoriasisyhdistysten kanssa,

2.10. järjestää jäsenistölleen ja näiden perheenjäsenille leirejä sekä hoito- ja

virkistysmatkoja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

2.11. vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,

2.12. järjestää asianomaisella luvalla myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä,

2.13. omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja arvopapereita.

Jäsenet

3 §

3.1. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, alle 12 -

vuotias holhoojan suostumuksella, sekä oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö.

3.2. Alle 15-vuotiaalla jäsenellä ei ole äänioikeutta eikä häneltä peritä jäsenmaksua.

3.3. Jäsenhakemuksen hyväksymisestä päättää hallitus.

3.4. Yhdistys voi kutsua kunniajäseneksi yhdistyksen hyväksi ansiokkaasti toimineita

henkilöitä sekä kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen toiminnassa ansioituneen

henkilön. Ehdotuksen kunniapuheenjohtajan tai -jäsenen kutsumisesta voi tehdä

vain yksimielinen hallitus ja päätöksen tekee yhdistyksen kokous 2/3 äänten

enemmistöllä.

Samanaikaisesti voi olla vain yksi kunniapuheenjohtaja.

3.5. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityisiä henkilöitä, oikeuskelpoisia

yhteisöjä tai säätiöitä, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa.

3.6. Varsinainen jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen vuosikokouksen

vahvistaman vuotuisen jäsenmaksun.

Kunniapuheenjohtaja ja -jäsen ovat vapautettuja jäsenmaksusta. Kannattajajäsenen

jäsenmaksusta päättää yhdistyksen vuosikokous erikseen.

3.7. Kunniapuheenjohtajalla ja -jäsenellä sekä kannattajajäsenellä on äänioikeus

yhdistyksen kokouksessa.

4 §

4.1. Yhdistyksen jäsenistä hallitus pitää luetteloa.

5 §

5.1. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle

tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa

pöytäkirjaan merkittäväksi.

5.2. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslain 14 § :ssä mainittujen erottamisperusteiden

nojalla.

5.3. Jäsenen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta viimeksi kuluneelta ja

kulumassa olevalta vuodelta hallitus voi katsoa eronneeksi yhdistyksestä.

Yhdistyksen kokoukset

6 §

6.1. Sääntömääräinen ja ylimääräinen yhdistyksen kokous kutsutaan yhdistyksen

kokouksen tai hallituksen määräämänä aikana ja paikkaan, joka voi olla yhdistyksen

kotipaikan ulkopuolella.

6.2. Hallituksen on lähetettävä kirjallinen kokouskutsu jäsenille tai julkaistava se

yhdistyksen vuosikokouksen päättämässä, yhdistyksen kotipaikalla ilmestyvässä

sanomalehdessä, vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

6.3. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, jos vähintään yksi kymmenesosa

yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii

ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

7 §

Yhdistyksen sääntömääräinen kokous eli vuosikokous pidetään vuosittain huhtikuun

loppuun mennessä.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 Kokouksen avaus

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja

tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5 Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7 Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen

suuruudet

8 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ottaen huomioon näiden sääntöjen

10 §:n määräykset

9 Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

10 Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

11 Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

12 Liittokokousedustajien ja varaedustajien valinta

13 Yhdistyksen edustajien valinta alan toimielimiin

14 Kokouskutsulehdestä päättäminen.

15 Jäsenten hallitukselle tekemät aloitteet

16 Jäsenehdotukset

17 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

18 Kokouksen päättäminen

8 §

8.1. Yhdistyksen jäsen voi tehdä hallitukselle aloitteita yhdistyksen varsinaisessa

kokouksessa käsiteltävistä asioista. Ne on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava

hallitukselle yhtä kuukautta ennen yhdistyksen kokousta.

Hallituksen on annettava niistä yhdistyksen kokoukselle lausuntonsa.

8.2. Jäsen voi tehdä yhdistyksen kokouksessa ehdotuksia. Päätöstä ehdotuksen

perusteella ei kuitenkaan voida tehdä, mikäli asia olisi yhdistyslain mukaan ollut

mainittava kokouskutsussa.

9 §

9.1. Yhdistyksen kokouksessa äänestettäessä kokouksen päätökseksi tulee mielipide,

jonka hyväksi on annettu enimmät äänet. Äänten mennessä tasan, ratkaisee

puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa.

9.2. Sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai yhdistyksen omaisuuden

pääosan luovuttamista koskevassa asiassa yhdistyksen päätökseksi tulee se

mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä.

Sääntöjen muuttamiselle on lisäksi saatava Psoriasisliitto - Psoriasisförbundet ry:n

hallituksen hyväksyminen.

Yhdistyksen hallinto

10 §

10.1. Yhdistyksen asioita hoitaa toimintakaudeksi kerrallaan valittu hallitus.

Toimintakausi alkaa vuosikokouksesta ja päättyy seuraavaan vuosikokoukseen.

10.2. Hallitukseen kuuluu yhdistyksen vuosikokouksen valitsemat puheenjohtaja,

varapuheenjohtaja sekä kolmesta viiteen varsinaista ja kaksi varajäsentä.

10.3. Hallituksen puheenjohtajan on oltava täysivaltainen sekä jäsenet 15 vuotta

täyttäneitä. Puheenjohtajalla ja vähinään puolella hallituksen muista jäsenistä on

oltava kotipaikka Suomessa. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta

sihteerin.

10.4. Hallitus voi asettaa avuksensa tarvittavia työryhmiä.

11 §

11.1. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään

puolet jäsenistä on saapuvilla.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estynyt, varapuheenjohtajan

kutsusta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsenistä sitä puheenjohtajalta vaatii.

11.2. Hallituksen kokouksesta laaditaan päätöspöytäkirja, jonka puheenjohtaja ja sihteeri

allekirjoittavat. Pöytäkirja on hallituksen itsensä tai kahden pöytäkirjantarkistajan

tarkistettava.

Tilien päättäminen

12 §

12.1. Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajille

seuraavan vuoden maaliskuun 15. päivään mennessä. ilintarkastajien on annettava

lausuntonsa tileistä maaliskuun loppuun mennessä.

12.2. Yhdistyksen on viimeistään huhtikuun aikana toimitettava jäljennös

tilinpäätöksestään ja toimintakertomuksestaan Psoriasisliitto - Psoriasisfårbundet

ry:n hallitukselle.

Nimen kirjoittaminen

13 §

13.1. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai joku hallituksen jäsenistä

yhdessä sihteerin kanssa.

14 §

14.1. Mikäli yhdistykselle annettuun lahjoitukseen ei ole liitetty lahjoittajan toivomusta

lahjan käyttötarkoituksesta, varat on käytettävä yhdistyksen kokouksen päättämällä

tavalla psoriasistyöhön.

14.2. Mikäli yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen varat on luovutettava Psoriasisliitto -

Psoriasisförbundet ry:lle.